โครงการ ๙ วัด ๙ ถิ่นรมณีย์

อาสาปลูกต้นไม้สร้างถิ่นรมณีย์

ป่าชุมชนบ้านพุยาง จ.ราชบุรี

อาสาปลูกต้ไม้ บ้านพุยาง

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ทางโครงการ๙วัด๙ถิ่นรมณีย์ ก็ได้มีการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ โดยมีอาสาจากหลายภาคส่วน 

 

พระอาจารย์วัชระพงษ์ อินทปัญโญ สำนักสงฆ์บ้านพุยาง มาช่วยนำอธิษฐานจิตก่อนลงมือปลูก  โดยมีคุณสุทธิพงษ์ พุทธจันทรา นายอำเภอปากท่อมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน  ผู้ใหญ่ กิตต์ขจร สินธราพิสุทธ์ กล่าวต้อนรับ, คุณภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และนโยบายมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์กล่าวถึงการฟื้นฟูป่าแบบมีส่วนร่วม 

ขออนุโมทนาบุญกับอาสาทุกท่าน   ทีมงานชรบ.บ้านพุยาง จิตอาสาตำบลทุ่งหลวงประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย ทั้ง16หมู่บ้านในเขตตำบลทุ่งหลวง แพทย์ สารวัตรกำนัน ,คณะนักเรียนจาก โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ  โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา เจ้าหน้าที่หน่วยงานป่าไม้รบ.3(พุยาง)  ตลอดจนพี่น้องชาวบ้านพุยางที่มาร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน 3,660 ต้น

ชุมชนบ้านพุยาง จังหวัดราชบุรี เป็นชุมชนที่มีภูมิประเทศล้อมรอบด้วยภูเขาที่ปกคลุมด้วยพื้นที่ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์   เป็นป่าต้นน้ำลำธารของตำบลทุ่งหลวง และมีสำนักสงฆ์บ้านพุยาง เป็นพุทธอุทยานที่อยู่ในอาณาเขตของของป่าบ้านพุยาง

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ทางชุมชนพุยาง และชุมชนใกล้เคียงได้พึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติจากป่าในการดำรงชีวิตโดยการจัดสร้างที่อยู่อาศัย ตัดฟืนเผาถ่าน อาชีพค้าไม้ฟืน และเก็บหาของป่า จนทำให้สภาพป่าเสื่อมโทรมลง ผู้นำชุมชน และชาวบ้านพุยางจึงมีแนวคิดในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อหยุดการทำลายป่า และร่วมกันปลูกป่าทดแทน โดยยึดถือโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นจุดเริ่มต้นในการดำเนินการ จนในปัจจุบันสภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นเป็นลำดับ

เนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้ประสบกับไฟป่าบ่อยครั้ง จึงทำให้ต้องมีการฟื้นฟูป่าด้วยการปลูกต้นไม้เพื่อทดแทน 

โครงการ ๙ วัด ๙ ถิ่นรมณีย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นที่ร่มเย็นทั้งกายและใจให้กับคน ชุมชน สังคมและโลกของเรา ด้วยการปลูกต้นไม้และปลูกธรรมะไปพร้อมๆ กัน โดยโครงการฯ จะเลือกวัดที่ยังขาดความร่มรื่น หรือมีแต่ยังไม่มากพอ เพื่อพัฒนาสถานที่ให้เป็นรมณีย์มากขึ้น ด้วยการช่วยสนับสนุนต้นกล้า รวมถึงต้นไม้ใหญ่ ตลอดจนระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อช่วยในการดูแลต้นไม้ให้เติบใหญ่ ให้ร่มเงา เป็นที่พักกาย และพัฒนาจิตใจของเราทุกคน