ความเป็นมา

มูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ ก่อตัวมาจากโครงการทำบุญสร้างป่า ปลูกโลกดีงาม ที่เริ่มขึ้นในปี ๒๕๖๐ ต่อมาได้รับการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยมีพระไพศาล วิสาโล เป็นประธานกรรมการ และมีพระธรรมพัชรญาณมุนี หรือพระอาจารย์ชยสาโร เป็นประธานที่ปรึกษา

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

"รมณีย์ต้องกลับมา"

ภารกิจหลักขององค์กรคือการขับเคลื่อนสังคมให้หันมาทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้กันมากๆ ทั้งในที่ดินของตนเอง วัด และที่สาธารณะใกล้บ้าน ทั้งในเมืองและชนบท ตลอดจนพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม  โดยมีการดูแลต่อเนื่องจนต้นไม้เติบใหญ่ เพื่อสร้างถิ่นรมณีย์ และพื้นที่สีเขียวให้เกิดความร่มเย็น รวมทั้งสร้างความสุขสงบเย็นด้วยธรรมะ หรือ”รมณีย์ที่ใจ”

“ปลูกต้นไม้มากขึ้นเรื่อยๆ แล้วใช้ร่มไม้นั้นสร้างความสุขใจ จึงจะเรียกว่า รมณีย์ที่เรา”

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

ประธานกรรมการ

“มองในธรรมชาติต้นไม้ให้ที่ร่มและให้โอกาส จิตใจที่ตั้งอยู่ในหลักธรรมก็เป็นที่ร่มและที่ให้โอกาสเช่นเดียวกัน เราจึงถือว่า รมณีย์ที่เรา”

พระธรรมพัชรญาณมุนี

(พระอาจารย์ชยสาโร)

ประธานที่ปรึกษา

ติดต่อเรา