โครงการ ๙ วัด ๙ ถิ่นรมณีย์

อาสาปลูกต้นไม้สร้างถิ่นรมณีย์

ณ พุทธสถาน สมณคีรี จ.สระบุรี

อาสาปลูกต้นไม้ สมณคีรี

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 ได้มีการจัดกิจกรรมอาสาปลูกต้นไม้สร้างถิ่นรมณีย์ ณ พุทธสถาน สมณคีรี โดยมีอาสากว่า 50 ท่าน จากหลากหลายกลุ่ม  อาทิ ชาวบ้านชุมชนหนองตอตะเคียน  ครูและนักเรียนโรงเรียนปัญญาประทีป  คุณหมอและพยาบาลจากโรงพยาบาลสระบุรี  กลุ่มญาติธรรม และอาสาที่สมัครเข้ามากับมูลนิธิ

บรรยากาศเต็มไปด้วยความร่มรื่น รมณีย์กันสุดๆ  เพราะพระอาทิตย์ช่วยอำนวยความสะดวกตลอดทั้งเช้า ด้วยการไปหลบหลังก้อนเมฆ  ทำให้ทีมอาสา สามารถปลุกต้นไม้ 565 ตนเสร็จสิ้นในเวลาแค่ชั่วโมงเศษ   อาสาทุกท่านยังได้ร่วมกิจกรรมรมณีย์ที่เรา ฟังพระธรรมเทศนาจากครูบาธี และครูบาลิ๊งก์ พร้อมปฏิบัติภาวนาร่วมกัน  งานนี้จึงได้ทั้งรมณีย์ภายนอก และรมณีย์ภายใน อิ่มบุญ อิ่มใจกันไปถ้วนทั่ว

ขอขอบคุณ มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์  สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย – TEI และเหล่าอาสาทุกท่าน ที่ ออกแรงแข็งขันร่วมสร้างถิ่นรมณีย์ไปด้วยกัน   เราเชื่อว่าอีกไม่นาน  ที่นี่..จะกลายเป็นหนึ่งในรมณียสถาน ที่เป็นที่พักกายและใจของพวกเราทุกคน

พุทธสถานสมณคีรีตั้งอยู่บนที่ดิน ขนาด 21 ไร่   ต. ลำพญากลาง อ. มวกเหล็ก จ. สระบุรี สภาพเดิมเป็นป่าเสื่อมโทรมและไร่ข้าวโพด  แบ่งเป็น 3 เขตหลัก ๆ คือเขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส และ เขตอุบาสก อุบาสิกา โดยมีแนวคิดที่จะให้ธรรมชาติเป็นประธาน แล้วจึงมีเสนาสนะเท่าที่จำเป็นแทรกตัวอยู่อย่างกลมกลืน ซึ่งจะค่อย ๆ ทำไปทีละเฟส มีการผลิตน้ำและไฟฟ้าเองโดยใช้อย่างจำกัดที่สุด ลดการปล่อยของเสียแล้วนำกลับมาหมุนเวียนใช้ให้มากที่สุด

โครงการ ๙ วัด ๙ ถิ่นรมณีย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นที่ร่มเย็นทั้งกายและใจให้กับคน ชุมชน สังคมและโลกของเรา ด้วยการปลูกต้นไม้และปลูกธรรมะไปพร้อมๆ กัน โดยโครงการฯ จะเลือกวัดที่ยังขาดความร่มรื่น หรือมีแต่ยังไม่มากพอ เพื่อพัฒนาสถานที่ให้เป็นรมณีย์มากขึ้น ด้วยการช่วยสนับสนุนต้นกล้า รวมถึงต้นไม้ใหญ่ ตลอดจนระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อช่วยในการดูแลต้นไม้ให้เติบใหญ่ ให้ร่มเงา เป็นที่พักกาย และพัฒนาจิตใจของเราทุกคน