กิจกรรมเครือข่าย

มูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ จัดสัมนาเครือข่ายฯ มุ่งสร้างถิ่นรมณีย์ อย่างต่อเนื่อง

สัมนาเครือข่าย
เมื่อวันที่ 10-12 ต.ค.66 มูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ (มตธ.) ได้จัดสัมมนา เครือข่ายสร้างถิ่นรมณีย์ ณ สถานีวิจัยลำตะคอง จ.นครราชสีมา (โดยทุนสนับสนุนจาก สสส.) โดยมีภาคีเครือข่ายที่ร่วมสร้างถิ่นรมณีย์กับ มตธ. ทั้งที่เป็นวัด และองค์กรชุมชน รวม 9 องค์กร เข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว
 
ข้อสรุปสำคัญที่ได้จากการสัมมนาคือ
ภาคีเครือข่ายจะร่วมกันส่งเสริมการปลูกต้นไม้ สร้างถิ่นรมณีย์ ทั้งในพื้นที่ของวัด ชุมชน และที่ดินส่วนตัวของเกษตรกร ซึ่งอาจมีรูปแบบหรือชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปเช่น วนเกษตร ป่าครอบครัว ป่าชุมชน ธนาคารต้นไม้ สวนยาข้างรั้วสวนครัวข้างบ้าน พืชสวนนาป่าคันนาทองคำ และสวนเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น
 
โดยภาคีต่างๆ จะช่วยกันเพาะกล้าไม้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเวียนเทียนด้วยต้นไม้ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และส่งเสริมให้มีการนำไปปลูกเพื่อสร้างความร่มรื่น รมณีย์ ในรูปแบบต่างๆ โดยจะเน้นที่พืชสมุนไพร ไม้ดอกและไม้ผล เพิ่มขึ้น เพื่อให้ผู้ปลูกได้รับประโยชน์ร่วมกับการปลูกไม้ยืนต้นและไม้ป่าที่จะให้ประโยชน์ในระยะยาว
 
นอกจากนี้ จะให้ความสำคัญกับการทำกิจกรรมกับเยาวชนในวัยเรียนมากขึ้น เพื่อปลูกฝังความรักต้นไม้และธรรมชาติ รวมทั้งสร้างทักษะในการปลูกต้นไม้ให้มากขึ้นด้วย