มูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ (มตธ.) ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๗

ประชุมกรรมการมูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ ปี 2567

เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ (มตธ.) ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๗ ของมูลนิธิฯ โดยมีพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ประธานกรรมการมูลนิธิ เป็นประธานในที่ประชุมครั้งนี้

 

ทีมงานของ มตธ.ได้รายงานผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๖ ในที่ประชุม อันประกอบด้วย โครงการเวียนเทียนด้วยต้นไม้ ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โครงการ ๙ วัด ๙ ถิ่นรมณีย์ ซึ่งเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วน โดยเฉพาะจิตอาสา ๒๐๐ กว่าชีวิตที่ร่วมเป็น อาสาสร้างถิ่นรมณีย์ ช่วยปลูกและดูแลต้นไม้ในวัดทั้ง ๙ แห่งที่ร่วมโครงการ และ เจ้าภาพต้นไม้ ที่บริจาคทุนทรัพย์เพื่อจัดซื้อกล้าไม้ถวายวัดเพื่องานเวียนเทียน และเพื่อปลูกใน ๙ วัดที่ร่วมสร้างถิ่นรมณีย์ กิจกรรมต่าง ๆ ของ มตธ. ได้อาศัยงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ในการสร้างเสริมค่านิยมการทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้ และเชิญชวนในเกิดการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ

 

ภายหลังจากการประชุมดังกล่าว พระอาจารย์ไพศาล ได้อนุโมทนาและขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการทำงานรวมถึงจิตอาสาทุกท่าน ความว่าดังนี้

 

“อาตมาขอขอบคุณทีมงานมตธ.ทุกคน ทั้งกรรมการ เจ้าหน้าที่และจิตอาสาทุกท่าน ที่ทุ่มเททำงานตลอดปีที่ผ่านมา ด้วยการช่วยกันสื่อสารให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกต้นไม้และสร้างถิ่นรมณีย์ที่มีทั้งต่อกายและใจ รวมทั้งเกิดแรงจูงใจในการปลูกต้นไม้ว่าเป็นทั้งการทำบุญ ส่งเสริมธรรม และสร้างความเจริญงอกงามแก่พระศาสนา โดยเฉพาะงานเวียนเทียนด้วยต้นไม้ ซึ่งตอนนี้ขยายไปยังหลายวัด ทั้งวัดหลวง วัดราษฎร์ ทั้งใหญ่และเล็ก เป็นการสร้างประเพณีใหม่ ที่จะมีผลกระทบทั้งต่อสิ่งแวดล้อม จิตสำนึกของผู้คน และต่อพระศาสนา 

นับเป็นการปิดทองหลังพระที่มีความหมายมาก ไม่เพียงก่อให้เกิดประโยชน์ท่าน แต่ยังอำนวยประโยชน์ตน คือ มีความสุขหล่อเลี้ยงใจ และขัดเกลาลดละ ตัวตน เพื่อให้จิตเกิดความสงบเย็น โปร่งเบา แม้งานจะหนัก แต่ใจไม่เหนื่อย แม้จะทำเต็มที่แต่ก็ไม่ซีเรียส ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถเผชิญทุกข์และอุปสรรคทั้งปวงที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ในวันข้างหน้า ได้อย่างราบรื่น กระทั่งว่า แม้ประสบทุกข์ก็ยังหาสุขพบได้ในที่สุด”

 

ส่วนภารกิจในช่วงต่อจากนี้ไปอีก ๓ ปี มตธ.ตั้งเป้าไว้ว่า จะยกระดับกิจกรรม เวียนเทียนด้วยต้นไม้ ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ให้ขยายผลไปยังระดับนโยบายและกลายเป็นวิถีปกติโดยทั่วไปในที่สุด เช่นเดียวกับการสวดมนต์ข้ามปี

 

ขอเชิญชวนทุกท่านมามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเพื่อความเปลี่ยนแปลงให้ประเพณีเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นกิจกรรมที่ดีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ช่วยลดขยะ ลดมลพิษทางอากาศ ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างถิ่นรมณีย์ที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้ และสร้างอากาศสะอาดสำหรับทุกชีวิต