โครงการ ๙ วัด ๙ ถิ่นรมณีย์

อาสาปลูกต้นไม้สร้างถิ่นรมณีย์

วัดศรีชมพู จ.ชัยภูมิ

อาสาปลูกต้นไม้ วัดศรีชมพู ชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ที่ผ่านมา ได้มีการจัดกิจกรรมเวียนเทียนด้วยต้นไม้ และปลูกต้นไม้ โดยมีอาสาสมัครจากคนในชุมชน และ อสม ร่วม 60 ท่าน และทางมูลนิธิ ได้เข้าไปร่วมสนับสนุนกล้าไม้ สำหรับกิจกรรมในวันดังกล่าว และในอนาคตทางวัดยังต้องมีการปลูกต้นไม้เพิ่ม รวมถึงสร้างระบบเพื่อการดูแลต้นไม้ที่ปลูกให้เติบโตอย่างแข็งแรง

“สวนป่ายอดกตัญญู” ในอดีตเป็นพื้นที่ป่าช้ารกชัฏ ที่น้อยคนนักอยากจะเดินเฉียดเข้าไปใกล้ แต่หลังจากปี 2563 เป็นต้นมา ชาวบ้านห้วยหว้าได้ลงมติมอบพื้นที่นี้ให้ วัดศรีชมพู ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ประจำหมู่บ้านช่วยเข้าไปจัดการดูแล ภายใต้การขับเคลื่อนของพระอาจารย์ชลวิทย์ โชติญาโณ (เจ้าอาวาส) พื้นที่นี้กำลังจะแปรเปลี่ยนเป็นรมณียสถานแห่งใหม่ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทางจิตวิญญาณ และเรียนรู้ธรรมชาติ ของชุมชน และเป็นพื้นที่สุขภาวะวิถีพุทธของชุมชนแบบบูรณาการ ตลอดจนเป็นพื้นที่เรียนรู้ด้านการเกษตรของเยาวชน โครงการนี้ยังได้รับการสนับสนุนด้านการออกแบบ จากโครงการวัดบันดาลใจ โดยสถาบันอาศรมศิลป์
 
สวนป่ายอดกตัญญู มีพื้นที่ 15 ไร่ ตั้งอยู่ที่ปากทางเข้าหมู่บ้านห้วยหว้า ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ โดยมีเป้าหมายที่จะยังประโยชน์ให้กับชุมชนทุกกลุ่มทุกวัย ได้แก่ ชาวบ้านหมู่บ้านห้วยหว้า และหมู่บ้านใกล้เคียง นักเรียนในชุมชน (ห้องเรียนศรีชมพู / CEO Farmer) และ นักเรียน นักศึกษาจากสถานศึกษาต่าง ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐ และองค์กรเอกชน รวมถึง พุทธบริษัท 4 ผู้ใฝ่ในการปฏิบัติธรรม
 
พื้นที่สวนป่ายอดกตัญญู ประกอบด้วย
• พื้นที่สวนป่ารมณีย์ของชุมชน และแหล่งสะสมพันธ์พืชและสมุนไพรพื้นถิ่น (Village GenBank) เพื่อการพักผ่อน และการศึกษาธรรมชาติ
• แปลงทดลองการเกษตรชุมชน (Rural/Social Living Lab) เพื่อแก้ไข หรือ พัฒนาการเกษตรด้วยองค์ความรู้ถิ่นผสานเทคโนโลยีที่เหมาะสม (SDGs)
• ห้องเรียน ศรีชมพู / CEOFarmer
• สนามเด็กแล่น และลานกายภาพบำบัด (ผู้สูงอายุ)
• สนามฟุตบอล และ สนามตะกร้อ
• ตลาดชุมชน