โครงการ ๙ วัด ๙ ถิ่นรมณีย์

กิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างถิ่นรมณีย์

ณ วัดกก จังหวัดปทุมธานี

กิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างถิ่นรมณีย์ที่วัดกก ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๖ กิจกรรมเริ่มขึ้นในตอนเช้าหลังจากไหว้พระสวดมนต์ และกล่าวคำปณิธานปลูกต้นไม้ร่วมกัน  เหล่าอาสาก็ได้เริ่มลงมือปลูกต้นไม้ ณ บริเวณลานด้านหลังพระอุโบสถ (ที่กำลังสร้าง) ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา โดยเป็นไม้ป่าหลากหลายชนิด จำนวน ๑๒๐ ต้น

 

คุณกาญจนา หรือคุณจุ๊บ จากมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ ได้ให้คำแนะนำวิธีปลูกต้นไม้แบบประณีตโดยใช้ผงถ่านรองก้นหลุม เพื่อกักเก็บความชุ่มชื้น  ที่พิเศษ คือ ครั้งนี้ทุกคนยังได้เขียนชื่อตัวเองคู่กับชื่อต้นไม้บนแท็กผูกไว้กับต้นไม้ที่ปลูกด้วย ซึ่งแท็กนี้จะอยู่ติดกับต้นไม้อย่างน้อย ๒ ปี ดังนั้นอาสาฯ ยังสามารถกลับมาดูแล และชื่นชมต้นไม้ที่ตัวเองและเพื่อนๆ ช่วยกันปลูกในวันนี้ได้ในอนาคตอีกด้วย 

 

ต้องขอขอบคุณ และอนุโมทนาบุญกับเหล่าอาสาทั้งหมดกว่า ๕๐ ท่าน ได้แก่คณะสงฆ์และสามเณรน้อยวัดกก อาสาจากเทศบาลตำบลบ้านใหม่นำโดยท่านนายก ดร.สมบูรณ์ ปานย้อย  และอาสาสร้างถิ่นรมณีย์ทุกท่านที่สมัครเข้ามากับมูลนิธิ ในโครงการ ๙ วัด ๙ ถิ่นรมณีย์  และแน่นอนไม่ลืมขอบคุณ มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ ภาคีหลักที่ร่วมจัดงานกับเราในครั้งนี้

 

วัดกก   เป็นวัดที่สร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา  ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านใหม่   อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี มีเนื้อที่จำนวน  ๘ ไร่  ๙๖ ตารางวา สมัยก่อนบริเวณนี้เคยเป็นป่าชายเลนริมแม่น้ำเจ้าพระยา เต็มไปด้วยต้นกกจำนวนมาก

 

ปัจจุบันคณะสงฆ์และคณะกรรมการวัด นำโดยพระศรีสิทธิวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาพฤฒาราม ผู้ช่วยแม่กองบาลีสนามหลวง และพระครูวิมลสุวรรณกร เจ้าอาวาสวัดกู้  รองเจ้าคณะอำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ได้จัดทำโครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดกกขึ้น เพื่อพัฒนาเป็นสถานศึกษาพระบาลีของคณะสงฆ์ โดยได้ร่วมกันดำเนินการก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงเสนาสนะ และอาราธนาพระภิกษุสงฆ์จำพรรษาศึกษาพระปริยัติธรรม โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค ๑๐ รองแม่กองบาลีสนามหลวง เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม เป็นประธานที่ปรึกษาโครงการ ดร.สมบูรณ์ ปานย้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานดำเนินการ และมีคุณวิเชียร แซ่ฉั่ว – คุณพัชธร กิตินุกูลศิลป์ เป็นประธานอุปถัมภ์โครงการ

 

เป้าหมายหลักของวัดกก คือการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นรมณียสถานเหมาะกับการบำเพ็ญทาน รักษาศีล และเจริญภาวนาของพุทธศาสนิกชน  เพื่อเป็นสถานปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตใจและปัญญาตามแนวพระพุทธศาสนา   รวมทั้งเพื่อเป็นศูนย์การศึกษาพระบาลีสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาสำหรับพระภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไป